Gedragscode jeugd

Gedragscode jeugdbegeleiders en vrijwilligers C.S. de Heikrikkels 

Carnavals Stichting de Heikrikkels vindt een veilige fysieke en sociale omgeving tijdens activiteiten waarbij minderjarigen en vrijwilligers actief zijn erg belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en minderjarigen.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarigen, tijdens activiteiten van de stichting, zijn niet eenduidig. Het ene kind vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat gewelddadige en/of seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor minderjarigen én vrijwilligers en de omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het (sanctie)beleid dat door de stichting wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt helpen, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te respecteren. Na kennisgeving en/of ontvangst van deze gedragscode wordt verwacht dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor jeugdbegeleiders en vrijwilligers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens bijeenkomsten, evenementen, activiteiten en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden zoals een kleedruimte, praalwagen of coulisse.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij één van de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met één van de door het bestuur aangewezen personen.
 11. De begeleider dient bij voorkeur in aanwezigheid te zijn van een tweede volwassen begeleider wanneer deze zich in één ruimte bevindt met een minderjarige.

Omschrijving (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (met een seksuele duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen en mogelijk door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is 5 februari 2024 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van C.S. de Heikrikkels.

Om de gedragscode van Carnavalsstichting de Heikrikkels omtrent het veiligstellen van een prettige fysieke en sociale omgeving zal er voor alle betrokkenen een gelegenheid moeten zijn om misstanden te melden.

Hiervoor heeft de carnavalsstichting een tweetal vertouwenscontactpersonen aangesteld.